Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij
close

SZUKAJ USŁUGI


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.efachowo.pl

 

 

ADMINISTRATOREM SERWISU jest:

zespół efachowo.pl

e-mail: efachowo@efachowo.pl
 

Serwis jest przedsięwzięciem prywatnym i nie jest zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

A. Postanowienia ogólne

 1. SERWIS www.efachowo.pl - jest serwisem informacyjno-ogłoszeniowym mającym na celu stworzenie możliwości do umieszczenia i prezentowania ofert wykonywania usług i przeglądanie ofert zainteresowanym użytkownikom serwisu. SERWIS umożliwia nawiązanie kontaktu i zawarcie bezpośredniej umowy pomiędzy OFERENTEM i UŻYTKOWNIKIEM SERWISU.
 2. UŻYTKOWNIKIEM – serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, lub osoba prawna, która odwiedza stronę www serwisu - z wyłączeniem OFERENTA.
 3. OGŁOSZENIE - informacja zamieszczona na stronie www SERWISU mająca charakter ogłoszenia z opisem oferty usług skierowaną do UŻYTKOWNIKÓW poszukujących wykonawców usług.
 4. REGULAMIN - niniejszy Regulamin .
 5. OFERENT - fachowiec świadczący usługi - umieszczający w SERWISIE OGŁOSZENIE skierowane do osób odwiedzających stronę SERWISU.

B. Usługi świadczone przez ADMINISTRATORA SERWISU.

 1. ADMINISTRATOR SERWISU - udostępnienia serwis internetowy - umożliwiający umieszczenie OGŁOSZENIA z prezentacją oferty usług i nawiązanie kontaktu w celu bezpośrednich negocjacji pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a OFERENTEM. ADMINISTRATOR nie pośredniczy w kontakcie i nie jest stroną ewentualnej umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM i OFERENTEM - w szczególności nie świadczy usługi pośrednictwa usług.
 2. ADMINISTRATOR nie odpowiada za prawdziwość, kompletność i rzetelność materiałów umieszczanych przez OFERENTA.
 3. ADMINISTRATOR - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW usługi:
  1. utworzenie i administrowanie konta OFERENTA w SERWISIE;
  2. przetwarzanie i prezentacja OGŁOSZENIA;
 4. świadczenie usług elektronicznych wymienionych w punkcie 3 jest bezpłatne.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta UŻYTKOWNIKA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
 6. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu utworzenia oferty w formie OGŁOSZENIA w SERWISIE zawierana jest na czas oznaczony - na okres od utworzenia - do anulowania oferty.
 7. Regulamin serwisu może ulec zmianie. W przypadku zmiany regulaminu ADMINISTRATOR poinformuje OFERENTA o tym fakcie drogą elektroniczną. OFERENT może zaakceptować nowy regulamin lub nie i wówczas zrezygnować z usług serwisu.
 8. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • UŻYTKOWNIK może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ADMINISTRATORA. ADMINISTRATOR niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. ADMINISTRATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • ADMINISTRATOR może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub zakończyć świadczenie usług w każdym czasie. W przypadku zakończenia świadczenia usług w ramach serwisu zobowiązuje się do usunięcia wszystkich danych osobowych w ciągu 7 dni.
 9. Do współpracy z systemem informatycznym strony www po stronie OFERENTA lub UŻYTKOWNIKA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SERWISU konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies.Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SERWISU.

C. Umieszczanie OGŁOSZEŃ na stronie SERWISU.

 1. OFERENT który zamierza umieścić OGŁOSZENIE musi wcześniej dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodawanie i w późniejszym czasie edytowanie i usunięcie OGŁOSZENIA;
 2. ADMINISTRATOR stosuje się i zobowiązuje OFERENTA do stosowania się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. OFERENT w trakcie rejestracji musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie.
 4. OFERENT rejestrując się lub umieszczając OGŁOSZENIE w SERWISIE zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym,zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji jest zobowiązany do niezwłocznego ich uaktualnienia poprzez kwestionariusz aktualizacyjny.
 5. Opis oferty zawarty w OGŁOSZENIU powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnego KLIENTA. OFERENT ponosi pełną odpowiedzialność za treści zgłoszone przez siebie w OGŁOSZENIU, jest odpowiedzialny za konsekwencje błędów lub nieścisłości takiego opisu.
 6. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oraz znaki towarowe umieszczane w OGŁOSZENIACH - są umieszczane na odpowiedzialność OFERENTA. OFERENT oświadcza, że znaki towarowe są używane wyłącznie w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 7. ADMINISTRATOR może usunąć OGŁOSZENIE w przypadku, gdy treści umieszczone w ofercie naruszają postanowienia REGULAMINU lub obowiązujące przepisy prawa. W takiej sytuacji OFERENT ponosi odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do usunięcia OGŁOSZENIA.
 8. Podane w OGŁOSZENIACH ceny powinny być podane w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki i opłaty) - chyba, że w opisie oferty zostaną określone inaczej.
 9. Usługi świadczone przez ADMINISTRATORA z tytułu udostępnienia i prowadzenia serwisu są nieodpłatne.
 10. Oferent resjestrując się w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera oraz innych informacji marketingowych związanych z serwisem efachowo.pl

D. Komentarze

 1. Pod każdą ofertą mogą zostać umieszczone komentarze. Komentarze umieszczają UŻYTKOWNICY, którzy skorzystali z oferowanych usług i dokonują w ten sposób ich oceny. OFERENT nie może sam sobie wystawiać komentarzy.
 2. OFERENT umieszczając ogłoszenie wyraża zgodę na umieszczenie komentarzy od użytkowników, którzy skorzystali z jego oferty.
 3. UŻYTKOWNIK wystawiając komentarz zobowiązany jest do rzetelnej oceny wykonanej usługi. Komentarze nie mogą zawierać sformułowań obraźliwych, nie mogą zawierać wulgaryzmów ani w żaden inny sposób naruszać dobrych obyczajów.
 4. Komentarz pokazuje się w opiniach od razu po jego umieszczeniu przez UŻYTKOWNIKA i akceptacji przez ADMINISTRATORA.
 5. ADMINISTRATOR nie dokonuje weryfikacji komentarza, ani nie wpływa w żaden sposób na jego treść.
 6. OFERENT - uważając, że komentarz jest niesprawiedliwy może zwrócić się do administratora z wnioskiem o usunięcie wskazanego komentarza. ADMINISTRATOR w takiej sytuacji postępuje zgodnie ze swoim uznaniem.
 7. W przypadku gdy komentarz został wystawiony niezgodnie z punktem D regulaminu, ADMINISTRATOR może zablokować lub usunąć taki komentarz lub konto OFERENTA.

E. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem SERWISU jest Rafał

Gorell, ul. Kościelna 10, 63-435 Cieszyn, adres e-mail: efachowo@efachowo.pl, nr tel: 790
562 449.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości dodania ogłoszenia do serwisu. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych
osobowych OFERENT wyraża w trakcie rejestracji.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
4. OFERENT ma prawo:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;

 

 

F. Postanowienia końcowe

 1. Serwis nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej i ADMINISTRATOR jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SERWISU i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie.
 3. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie SERWISU chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora

 

 

DANE KONTAKTOWE:

telefon

telefon:

790 552 449
mail

e-mail:

efachowo@efachowo.pl

   

 

DO POBRANIA:

 

Regulamin 

 

 

 

Podpowiadanie miast dzięki HERE Maps